W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > Zapytanie ofertowe_cykl opracowań dot. regionów

Zapytanie ofertowe_cykl opracowań dot. regionów


Zapytanie ofertowe
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE CYKLU OPRACOWAŃ OPISUJĄCYCH WYBRANE REGIONY POD WZGLĘDEM KULTUROWO-SPOŁECZNYM DLA WYDZIAŁU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 6/12/EFU „OPTYMALIZACJA DOSTĘPU PRACOWNIKÓW DPU UDSC DO INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW – PROGRAM ROCZNY 2012Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na sporządzenie cyklu opracowań opisujących wybrane regiony pod względem kulturowo-społecznym dla Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców „Optymalizacja dostępu pracowników DPU UdSC do informacji o krajach pochodzenia " nr 6/12/EFU.
 
Opracowanie I (kraje egzotyczne) – Nigeria, Indie, Wietnam, Chiny
Opracowanie II (kraje muzułmańskie) – Palestyna, Turcja, Afganistan, Czeczenia
Opracowanie III (kraje b. ZSRR) - Najbliżsi (Białoruś, Ukraina, Armenia, Gruzja)
 
1. Opracowania będą wykorzystywane jako materiał źródłowy do sporządzania odpowiedzi na pytania pracowników UDSC, zadawane do Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Departamentu Postępowań Uchodźczych, a także jako materiał pomocniczy i dydaktyczny dla pracowników UDSC prowadzących postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak również dla osób korzystających z informacji ze strony internetowej UDSC.
                   
2. Materiał, opatrzony informacją o autorze oraz informacją o projekcie, zostanie wydrukowany i będzie rozpowszechniany za darmo w formie albumu, a także umieszczony w skróconej wersji na stronie internetowej, prezentującej Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia. 
                                                  
3. Opracowanie, w części dotyczącej każdego z krajów, powinno być skonstruowane według następującego schematu:
 
  1. Informacje o kraju: kraj i jego bogactwa (np. krajobrazy, walory przyrodnicze, bogactwa naturalne – w sposób możliwie nieencyklopedyczny, krótko – jako tło dla zdjęć);
  2. Ludzie i ich korzenie (m.in. grupy etniczne i ich pochodzenie, osiągnięcia kulturowe, kultura materialna, co ich wyróżnia, prawdziwe i nieprawdziwe stereotypy oraz autostereotypy, jedna z legend narodowych);
  3. Święta i zwyczaje narodowe;
  4. Życie codzienne – kuchnia (m.in. 1-2 przepisy) i stroje (jeśli zachowane są stroje narodowe w codziennym życiu), wzornictwo;
  5. Historia migracji do Polski (ewentualnie inne związki z Polską);
  6. Integracja – jak się żyje w Polsce, sukcesy i trudności Polecana literatura (ewentualnie linki);
  7. Zdjęcia, będące ilustracją do tekstu.
 
Tekst opracowania powinien być napisany językiem nieencyklopedycznym, bazować przede wszystkim na wiedzy i spostrzeżeniach autora niż na informacjach encyklopedycznych, powinien koncentrować się na informacjach praktycznych i ciekawostkach, istotnych z punktu widzenia osób rozpatrujących wnioski o status uchodźcy oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat krajów, z których pochodzą cudzoziemcy w Polsce.
 
Do każdej części (kraju) opracowania powinna zostać dołączona krótka notka biograficzna o autorze.
Ostateczny plan, tj. spis treści opracowania, zawierający wyżej wymienione elementy, oraz szczegółowy harmonogram prac zostanie przygotowany w toku realizacji umowy.
Objętość opracowania w części dotyczącej jednego kraju powinna wynosić między 20 a 30 stron formatu A4 tekstu, pisanego czcionką 12 Times New Roman, nie licząc zdjęć. Przedmiot zamówienia wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zamawiającemu w wersji elektronicznej (na płycie CD).
Wykonawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia ewentualnych korekt i prowadzenia prac redakcyjnych w toku powstawania prac w porozumieniu z wykonawcą.
Wydział Informacji o krajach Pochodzenia zastrzega sobie prawo do dodania własnych zdjęć do opracowania.
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
 
  • Musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym krótszym okresie opracował min. 2 materiały edukacyjne lub publikacje, dotyczące zagadnień kulturowych, wielokulturowości lub integracji cudzoziemców.
  • Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem, w skład którego wchodzą osoby zawodowo zajmujące się sytuacją społeczną i kulturą w opisywanym kraju. Każdy rozdział (kraj) powinien mieć innego autora.
Termin realizacji zamówienia:
Opracowanie I (kraje egzotyczne) – Nigeria, Indie, Wietnam, Chiny – 15 czerwiec 2014
Opracowanie II (kraje muzułmańskie) – Palestyna, Turcja, Afganistan, Czeczenia – 15 czerwiec 2014
Opracowanie III (kraje b. ZSRR) - Najbliżsi (Białoruś, Ukraina, Armenia, Gruzja) - 15 grudzień 2014
Urząd zastrzega sobie prawo, w przypadku I, II i III opracowania, do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przypadku III opracowania Urząd zastrzega sobie prawo  zawarcia umowy z wybranym wykonawcą wyłącznie w przypadku, gdy zostaną mu przyznane środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, jednak nie później niż do końca września 2014 r.
Termin przyjmowania ofert upływa: 27 marca 2014 r.
Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl
lub na adres pocztowy:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 
O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać: całkowitą wartość zamówienia brutto PLN;
Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o wydaniu min. 2 publikacji, o których mowa w pkt. 7 a) (z podaniem tytułu, roku wydania, nazwy wydawnictwa);
- oświadczenie o posiadaniu zespołu, który wykona zlecenie zgodnie ze specyfikacją.
Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu ilościowego i jakościowego przez obie strony, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zlecenie przedmiotowego zadania będzie dokonywane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Program Roczny 2012. W związku z powyższym Urząd zastrzega sobie prawo, w przypadku I, II i III części zamówienia, do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa , które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przypadku III części zamówienia Urząd zastrzega sobie prawo  zawarcia umowy z wybranym wykonawcą wyłącznie w przypadku, gdy zostaną mu przyznane środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, jednak nie później niż do końca września 2014 r.
Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z wybranym Wykonawcą, bez zapłaty wynagrodzenia, w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie zostanie dostarczony w terminie.
Kryterium wyboru oferty:
- cena brutto za realizację zamówienia wg wyżej podanych kryteriów, wyrażona w złotych polskich. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.

Wytworzył: Alicja Goszkowska (21 marca 2014)
Opublikował: Alicja Goszkowska (21 marca 2014, 15:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390

wersja do zapisu wersja do druku