W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE PROGRAMU...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO NA WYMIANĘ DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW PRZY UL. TABOROWEJ 33 W WARSZAWIE
 
Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego, którego elementem jest oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlanych ujętych w tym programie funkcjonalno – użytkowym.

Zakres prac, który należy uwzględnić w programie funkcjonalno – użytkowym obejmuje:
  • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wymiany drenażu opaskowego oraz ewentualnej naprawy/wykonania izolacji pionowej fundamentów,
  • usunięcie istniejącego drenażu, 
  • wykonanie nowego drenażu,
  • uporządkowanie terenu i odtworzenie zieleni.
Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej budynku przy ul. Taborowej 33 w Warszawie oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty.

W celu dokonania wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku należy przesłać do Zamawiającego zgłoszenie, zawierające dane osób wraz z nr dowodów osobistych oraz nr rejestracyjny pojazdu. Zgłoszenie należy przesłać faksem pod nr (22) 60 174 27 z dwudniowym wyprzedzeniem.

Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

Oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlanych, ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
 
Termin realizacji zamówienia:  do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
 
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
 - wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; osoba ta, w chwili zawarcia umowy oraz przez cały okres jej trwania, musi być członkiem właściwej izby zawodowej.
 
W celu potwierdzenia ww. wymagania do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą ww. uprawnienia.
 
Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres pocztowy: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa lub adres e-mail: blipz@udsc.gov.pl.

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
W ofercie należy podać całkowitą wartość zamówienia brutto.

Termin przyjmowania ofert upływa: 28 stycznia 2014 r.

Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
  1. wykonawca nie dostarczy, do dnia zawarcia umowy, kopii zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby wskazanej przez wykonawcę w oświadczeniu o posiadaniu uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą ww. uprawnienia,
  2. wykonawca nie dostarczy oryginału oświadczenia o posiadaniu uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą ww. uprawnienia.
Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z wybranym wykonawcą:
  1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie procentowego zaawansowania prac protokolarnie zatwierdzonego przez obie strony,
  2. gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.
Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Pietras tel. 22 60 140 30,Teresa Kozłowska tel. 22 60 174 82Wytworzył: Alicja Goszkowska (17 stycznia 2014)
Opublikował: Alicja Goszkowska (17 stycznia 2014, 16:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1060

wersja do zapisu wersja do druku