W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU...

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 1/11/2011/EFU „REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY LUB AZYL" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW                                                       
 

  
Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu nr 1/11/2011/EFU „Remont punktu przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Program Roczny 2011. 

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) tj.: 
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, oraz 
5) potwierdzenie gotowości odbioru końcowego zgłoszonego przez wykonawcę robót, 
6) zatwierdzenie inwentaryzacji wykonanych prac w razie odstąpienia (w okresie realizacji robót budowlanych) od umowy z wykonawcą robót. 

Zakres planowanych robót budowlanych budowlanych obejmuje: 
• usunięcie zawilgoconych tynków we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych; 
• uszczelnienie wszystkich ścian poprzez wykonanie iniekcji specjalnymi preparatami poliuretanowymi do tamowania czynnych wycieków wody; 
• skucie posadzek wzdłuż ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych; 
• odtworzenie posadzek i tynków oraz malowanie tynków. 

Roboty budowlane będą wykonywane we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji -1 w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33. 

Zamawiający informuje, że realizację ww. zakresu robót przewidziano w tzw. systemie  „projektuj i buduj” i rozpoczęcie robót budowlanych, a tym samym świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie możliwe po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „zaprojektowanie i wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji, robót budowlanych w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33” oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz ze wstępnym przedmiarem robót stanową załączniki do niniejszego ogłoszenia. Program funkcjonalno-użytkowy (345kB) pdf Dokumentacja fotograficzna (2778kB) pdf Rzut kondygnacji (4617kB) jpg Szacunkowy przedmiar prac remontowych (59kB) pdf   

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 kwietnia do zakończenia realizacji robót budowlanych, lecz nie później niż do dnia 17 czerwca 2013 r.   

Wymagania w stosunku do wykonawcy:  
- wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

W celu potwierdzenia ww. wymagania do oferty należy dołączyć: 
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą ww. uprawnienia. 

Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: bdg@udsc.gov.pl lub na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 
O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usług 
Zamawiający szacuje, że pobyt inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy  będzie konieczny około jednego razu w tygodniu przez okres nie dłuższy niż 3 godziny, w okresie od 01 kwietnia do zakończenia realizacji robót budowlanych, lecz nie później niż do dnia 17 czerwca 2013 r. tj. łącznie około 30 godzin .  
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że  z uwagi na specyfikę wykonywania robót nie można wykluczyć większej częstotliwości oraz dłuższych pobytów. 

Termin przyjmowania ofert upływa: 1 marca 2013 r.

Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia , skalkulowane na postawie potwierdzonej przez Zamawiającego karty pobytów ze wskazaniem ilości przepracowanych godzin,  płatne będzie miesięcznie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy wykonawcy. 

Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy: 
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2. Cena brutto najkorzystniejszej oferty za godzinę świadczenia usług  przemnożona przez szacowaną liczbę godzin (tj. 30 godzin),  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z wybranym wykonawcą: 
1)     w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie procentowego zaawansowania prac protokolarnie zatwierdzonego przez obie strony, 
2)    gdy nie podjął on obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami: 
Teresa Kozłowska tel. 22 60 174 81, 
Roman Trębski tel. 22 60 154 13.
Wytworzył: Alicja Goszkowska (19 lutego 2013)
Opublikował: Alicja Goszkowska (19 lutego 2013, 13:36:26)

Ostatnia zmiana: Alicja Goszkowska (22 lutego 2013, 09:25:53)
Zmieniono: zmiana terminu składania ofert, zmiana kryterium wyboru oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1773

wersja do zapisu wersja do druku