W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE PROGRAMU...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 1/11/2011/EFU
„REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY LUB AZYL"
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW

                                                       


Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego, którego elementem jest oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlanych ujętych w tym programie funkcjonalno – użytkowym w ramach projektu nr 1/11/2011/EFU „Remont punktu przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Program Roczny 2011.
Zakres robót budowlanych, który należy uwzględnić w programie funkcjonalno – użytkowym obejmuje:
• usunięcie zawilgoconych tynków we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych;
• uszczelnienie wszystkich ścian poprzez wykonanie iniekcji specjalnymi preparatami 
  poliuretanowymi do tamowania czynnych wycieków wody;
• skucie posadzek wzdłuż ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych;
• odtworzenie posadzek i tynków oraz malowanie tynków.

Roboty budowlane będą wykonywane we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji -1 w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33.

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku przy ul. Taborowej 33 w Warszawie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku w celu dokonania wyceny oferty oraz określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty.

W celu dokonania wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku należy przesłać do Zamawiającego zgłoszenie, zawierające dane osób wraz z nr dowodów osobistych oraz nr rejestracyjny pojazdu. Zgłoszenie należy przesłać faksem pod nr (22) 60 174 27 z dwudniowym wyprzedzeniem.
 
Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202, poz. 2072).

Oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlanych, ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wybranemu, w wyniku niniejszego konkursu, wykonawcy zastanie udostępnione do wiadomości opracowanie pn.: „Ekspertyza dotycząca oceny stanu technicznego w kwestii zawilgocenia poziomu -1 budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców” z sierpnia 2009 r.
 
Termin realizacji zamówienia:  4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
 
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
 - wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do
   projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
W celu potwierdzenia ww. wymagania do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do projektowania bez ograniczeń w
  specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub o dysponowaniu co najmniej jedną osobą
  posiadającą ww. uprawnienia.
Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: bdg@udsc.gov.pl lub na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.
O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać całkowitą wartość zamówienia brutto.
Termin przyjmowania ofert upływa: 10 września 2012 r.
Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał
    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
    na sfinansowanie zamówienia.

Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z wybranym wykonawcą:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
    będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
    umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie; w takim przypadku 
    Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
    ustalonego na podstawie procentowego zaawansowania prac protokolarnie zatwierdzonego
    przez obie strony,
2) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.
3) gdy Zamawiający nie otrzyma uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na
    realizację przedmiotu zamówienia. W Tym przypadku, Wykonawca otrzyma część
    wynagrodzenia proporcjonalną do części umowy wykonanej do momentu odstąpienia od
    umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:
Teresa Kozłowska tel. 22 60 152 82
Roman Trębski tel. 22 60 154 13.

Wytworzył: Alicja Goszkowska (29 sierpnia 2012)
Opublikował: Alicja Goszkowska (29 sierpnia 2012, 10:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2789

wersja do zapisu wersja do druku