W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Działalność > Informacja w sprawie wzorów dokumentów > INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW

INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW

W celu ułatwienia realizacji przez podmioty powierzające wykonywanie pracy obywatelom państw trzecich zadań nakładanych ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), przedstawiamy materiały informacyjne oraz odesłania do stron internetowych dotyczące wzorów wiz oraz polskich dokumentów pobytowych, jak również dokumentów pobytowych wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen, uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wchodzi w życie w dniu 21 lipca 2012 r.
 
 
 
Wzory wiz oraz polskich dokumentów pobytowych, jak również wzory dokumentów pobytowych wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen, uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są dostępne na stronach internetowych rejestru PRADO (PUBLICZNY REJESTR ON-LINE AUTENTYCZNYCH DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI I DOKUMENTÓW PODRÓŻY):     http://prado.consilium.europa.eu/PL/homeIndex.html


 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW DO POBYTU NA TERYTORIUM POLSKI :
 
 
Poniższe informacje dotyczą dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. osób nie będących obywatelami UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz nie będących członkami rodzin obywateli UE innych niż Polska, obywateli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.
 
UWAGA: wykonywanie przez cudzoziemców pracy na terytorium Polski powinno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ustawa ta wraz z aktami wykonawczymi określa czy wymagane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca oraz na jakiej podstawie pobytowej cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce.
 
 
I. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE CUDZOZIEMCÓW DO POBYTU WYDAWANE PRZEZ WŁADZE POLSKIE:
 
 
1. WIZY
 
Wiza Schengen (symbol C)
– uprawnia do tranzytu przez terytorium państw członkowskich Schengen lub planowany pobyt na terytorium tych państw członkowskich nieprzekraczający 3 miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich.  Wiza ta uprawnia do pobytu w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni (maksymalnie 90 dni).


WZÓR wizy Schengen jest wspólny dla wszystkich państw obszaru Schengen. Można go zobaczyć pod adresem: http://prado.consilium.europa.eu/PL/categories/POL/C/resultByCountryCategory.html


Liczba wjazdów na podstawie tej wizy może wynosić jeden, dwa lub więcej. Liczbę tę podaje się po prawej stronie, wpisując „01”, „02” lub skrót „MULT”, jeżeli wiza uprawnia do więcej niż dwóch wjazdów. Jeżeli wiza Schengen uprawnia do dwóch lub więcej wjazdów a okres jej ważności wynosi co najmniej 1 rok, uprawnia ona do pobytu przez określoną w niej liczbę dni w każdym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich.
W rubryce „WAŻNA NA” powinno być wpisane „państwa Schengen”. Jeżeli jest to wiza  Schengen (symbol C) o ograniczonej ważności terytorialnej, w rubryce tej może być wpisane „PL” lub „ POLSKA” – wtedy wiza uprawnia do pobytu tylko na terytorium Polski. Wiza Schengen (symbol C) o ograniczonej ważności terytorialnej może też uprawniać do pobytu tylko na terytorium kilku państw obszaru Schengen. W rubryce „WAŻNA NA” wpisane będą wtedy kody danych państw członkowskich (w tym PL dla Polski) lub wyrazy „państwa Schengen”, a po nich nawias zawierający znak minus i kody państw członkowskich, na których terytorium wiza nie jest ważna.
 
 
Wiza krajowa (symbol D) - uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Wiza ta uprawnia do pobytu w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni.
W rubryce „WAŻNA NA” powinno być wpisane „PL” lub „POLSKA”.
Wizy krajowe są obecnie wydawane na tych samych naklejkach wizowych, na których wydawane są wizy Schengen – zobacz wzór wizy Schengen.
 
 
 
2. ZEZWOLENIA POBYTOWE, KARTA POBYTU
 
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
(decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 2 lat.
 
Zezwolenie na osiedlenie się (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na czas nieoznaczony.
 
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na czas nieoznaczony.
 
 
Status uchodźcy (decyzja zawierająca orzeczenie o nadaniu statusu uchodźcy). Status uchodźcy jest nadawany na czas nieoznaczony.
 
Ochrona uzupełniająca (decyzja zawierająca orzeczenie o udzieleniu ochrony uzupełniającej). Ochrona uzupełniająca jest udzielana na czas nieoznaczony.
 
Zgoda na pobyt tolerowany (decyzja zawierająca orzeczenie o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany). Zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana na czas nieoznaczony.
 
Azyl – nie jest samoistnym tytułem pobytowym, cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu udziela się zezwolenia na osiedlenie się (vide powyżej). Dotychczas nie odnotowano przypadków zastosowania tej formy ochrony.
 
Ochrona czasowa
– nie jest samoistnym tytułem pobytowym, cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej udziela się na zamieszkanie na czas oznaczony (vide powyżej). Dotychczas nie odnotowano przypadków zastosowania tej formy ochrony.
 
 
KARTA POBYTU jest to zabezpieczony dokument z fotografią, wydawany cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) lub któremu udzielono ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Na karcie pobytu wpisywany jest rodzaj wydanego zezwolenia pobytowego lub udzielonej ochrony oraz data upływu ważności karty pobytu.


UWAGA: okres ważności karty pobytu pokrywa się tylko z okresem ważności udzielonego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Pozostałe zezwolenia pobytowe oraz ochrona na terytorium Polski są udzielane na czas nieoznaczony (z wyjątkiem ochrony czasowej, po której udzieleniu cudzoziemcowi udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony), ale karta pobytu jest wydawana na określony przepisami okres ważności i jest następnie wymieniana na kolejne karty pobytu. W takim przypadku upływ terminu ważności karty pobytu nie oznacza, że pobyt cudzoziemca jest nielegalny, nawet, jeśli nie uzyskał on jeszcze kolejnej karty pobytu.
 
 
WZÓR karty pobytu można zobaczyć pod adresem: http://prado.consilium.europa.eu/PL/categories/POL/H/resultByCountryCategory.html.
 
WZÓR karty pobytu został określony i opublikowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku, w załączniku nr 1 (Dz.U. Nr 150, poz.1461) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031501461
 
 
Wzór ten został następnie zmieniony i opublikowany :
- w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz.U. Nr 88, poz. 843), które weszło w życie z dniem  1 maja 2004r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040880843
 
-w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 103, poz. 602), które weszło w życie z dniem  21 sierpnia 2011r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111030602
 
Karty pobytu wydane na blankietach dotychczasowego wzoru zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
 
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZ I DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN, UPRAWNIAJĄCYCH DO POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
 
 
1. WIZA SCHENGEN (SYMBOL C) – zobacz informacje zamieszczone w części dot. wiz Schengen wydawanych przez polskie organy.
W rubryce „WAŻNA NA” („VALID FOR”) powinno być wpisane „państwa Schengen”. Jeżeli jest to wiza  Schengen (symbol C) o ograniczonej ważności terytorialnej, w rubryce tej mogą być wpisane kody państw obszaru Schengen, w tym „PL” dla Polski lub wyrazy „państwa Schengen”, a po nich nawias zawierający znak minus i kody państw członkowskich, na których terytorium wiza nie jest ważna. Wtedy wiza uprawnia do pobytu tylko na terytorium wymienionych państw, w tym Polski lub na terytorium państw nie wyłączonych.
 
WZÓR wizy Schengen jest wspólny dla wszystkich państw obszaru Schengen. Można go zobaczyć pod adresem: http://prado.consilium.europa.eu/pl/searchByIssuingCountry.html, gdzie zostały zamieszczone m.in. wzory wiz i innych dokumentów pobytowych wydawanych m.in. przez poszczególne państwa obszaru Schengen.
 
 
2. POBYTY DO 3 MIESIĘCY W OKRESIE 6-MIESIĘCZNYM NA PODSTAWIE WIZ KRAJOWYCH (SYMBOL D) LUB DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN
 
Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium innych państw obszaru Schengen (także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym na podstawie wizy krajowej (symbol D) lub dokumentu pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen, o ile jednocześnie spełnia ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, tj.:
·       posiada ważny dokument podróży,
·       potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
·       posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
·       nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu
do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich,
oraz nie znajduje się na krajowej liście wpisów do celów odmowy wjazdu danej Umawiającej się Strony.
 
Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).
 
UWAGA: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen. Cudzoziemcy posiadający wizy lub dokumenty pobytowe wydane przez w/w państwa nie mogą korzystać z powyższych zasad podróżowania na ich podstawie po państwach obszaru Schengen.
 
 
Wiza krajowa (symbol D) wydana przez inne państwo obszaru Schengen uprawnia zasadniczo do pobytu na terytorium państwa, które ją wydało. Okres ważności tej wizy nie powinien przekroczyć 1 roku. W rubryce „WAŻNA NA” („VALID FOR”) powinien być wpisany kod lub nazwa danego państwa obszaru Schengen, które wydało wizę i na którego terytorium cudzoziemiec może przebywać w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni.


Wizy krajowe wydawane przez państwa obszaru Schengen są obecnie wydawane na tych samych naklejkach wizowych, na których wydawane są wizy Schengen – zobacz wzór wizy Schengen.

WZORY dokumentów pobytowych wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen
można zobaczyć pod adresem: http://prado.consilium.europa.eu/pl/searchByIssuingCountry.html, gdzie zostały zamieszczone m.in. wzory wiz i innych dokumentów pobytowych wydawanych m.in. przez poszczególne państwa obszaru Schengen.
 
 
III. INNE INFORMACJE dot. legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Polski
 
1. Ruch bezwizowy
Z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw członkowskich obszaru Schengen zwolnieni są obywatele państw wymienionych w załączniku II rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniającego kraje trzecie, których obywatele są obowiązani posiadać wizę przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku. (Dz. U. L 81 z 21.3.2001, str. 1 z późn. zm.).
Obywatele wymienionych niżej państw są zwolnieni z obowiązku wizowego przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw członkowskich obszaru Schengen i mogą przebywać na terytorium państw tego obszaru (w tym Polski) do 3 miesięcy w okresie 6-ciomiesięcznym:
a) państwa:
Albania (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
Andora
Antigua i Barbuda
Argentyna*
Australia
Wyspy Bahama
Barbados
Bośnia i Hercegowina (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Brazylia
Brunei Darussalam
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Chile*
Czarnogóra (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Gwatemala
Honduras*
Izrael*
Japonia*
Kanada
Korea Południowa*
Kostaryka*
Malezja*
Mauritius
Meksyk*
Monako
Nikaragua*
Nowa Zelandia
Panama*
Paragwaj
Salwador
San Marino
Saint Kitts i Nevis
Seszele
Serbia (oprócz posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava)) (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Singapur*
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej*
Urugwaj*
Watykan
Wenezuela
b) specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej
Hongkong SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Hong Kong Special Administrative Region”)*
Makao SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Região Administrativa Especial de Macau)*
c) obywatele brytyjscy, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do celów prawa wspólnotowego:
Brytyjscy obywatele Hongkongu (ang. British Nationals (Overseas)
d) jednostki oraz władze terytorialne, które nie są uznawane jako państwa przez przynajmniej jedno państwo członkowskie:
Tajwan (zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu w których figuruje numer dowodu tożsamości)
 
*Obywatele tych państw lub specjalnych regionów administracyjnych mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania limitu 6-miesięcznego, na podstawie umów bilateralnych regulujących ruch bezwizowy, zawartych przez Polskę z tymi państwami przed przystąpieniem Polski do UE.
 
 
2. Legalny pobyt w trakcie postępowania o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej oraz w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia pobytowego
Jeżeli przewidziany przepisami termin do złożenia wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE (UE) został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie odpowiednio: przedłużenia wizy lub udzielenia zezwolenia pobytowego (art. 43 ust. 3, art. 61 ust. 3 i art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).
Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o przedłużenie wizy lub udzielenie zezwolenia pobytowego w terminie i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku w danej sprawie.
UWAGA : Jeżeli postępowanie w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej lub w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.
 
WZÓR stempla potwierdzającego złożenie wniosku :
- o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), załącznik nr 4,
 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110990579
 
- o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku (Dz. U. Nr 23, poz. 124), załącznik nr 2, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230124
 
-o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków (Dz. U. Nr 23, poz. 125), załącznik nr 3 i 4, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230125
 
 
 
3. Informacje o legalnym pobycie w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy, o zaświadczeniu wydawanym na podstawie art. 36 ustawy o udzielaniu ochrony, tztc, wzory (DPU)
 
Organ przyjmujący wniosek o nadanie status uchodźcy z urzędu wydaje wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne przez okres 30 dni.
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po upływie okresu ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości, wydaje kolejne zaświadczenia tożsamości, ważne przez okresy nie dłuższe niż 6 miesięcy, do czasu zakończenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.
Dane małoletniego dziecka, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, wpisuje się do zaświadczenia tożsamości rodziców. Szef Urzędu, po upływie okresu ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości, na wniosek rodzica, może wydać małoletniemu dziecku, w wieku powyżej 7 lat, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, odrębne zaświadczenie tożsamości.
W przypadku gdy wnioskodawcą jest małoletni bez opieki, zaświadczenie tożsamości wydaje się temu małoletniemu.
Zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane, i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec, który otrzymał zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany wymienić je w przypadku:
- zmiany danych w nim zamieszczonych,
- urodzenia się dziecka,
- upływu terminu ważności,
- uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim,
- zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości.
Wymiany zaświadczenia tożsamości i wydania nowego w miejsce utraconego zaświadczenia tożsamości dokonuje na wniosek cudzoziemca Szef Urzędu.
Cudzoziemiec, który utracił zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni. W razie znalezienia własnego zaświadczenia tożsamości, w miejsce którego wydano już nowe zaświadczenie, należy niezwłocznie zwrócić znalezione zaświadczenie Szefowi Urzędu.
Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, jest obowiązany zwrócić zaświadczenie tożsamości organowi, który je wydał. Jeżeli cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca zaświadczenie tożsamości komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.           Wzory dokumentów (296kB) pdf


4. UWAGA: KARTA POLAKA nie uprawnia cudzoziemców do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka powinien zalegalizować pobyt w Polsce na ogólnych zasadach, tj. uzyskać wizę lub zezwolenie pobytowe. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.). Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa. Karta Polaka nie uprawnia także do przekraczania granicy Polski bez wizy.
Wytworzył: Agnieszka Wlazła-Janik (9 lipca 2012)
Opublikował: Piotr Walczak (9 lipca 2012, 14:00:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Walczak (31 lipca 2013, 14:03:08)
Zmieniono: poprawki w terści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23317

wersja do zapisu wersja do druku